Antiszemita-e Vágó István kijelentése?

Vágó István
Fotó:Mandiner

Vágó István, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja sokak számára meglepő, és visszatetszést keltő kijelentést tett a Facebook-on.

“Ateistaként nem érdekel a zsidók és az I.ten (kiírva vagy kipontozva, nagy- vagy kisbetűvel, nekem édesmindegy) viszonya, nehezen viselem a kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát, nem hatnak meg szertartásaik, és semmi közösséget nem érzek velük. És nem is akarok.”

A Tett és Védelem Alapítvány folyamatosan monitorozza a közbeszédet, ezen belül is a közösségi médiában folytatott nyilvános vitákban megjelenő gyűlöletbeszédet. Munkánk során már decemberben észleltük Vágó István megnyilatkozását, melyet egy nyilvános bejegyzésben tett, és szakértőink megvizsgálták, hogy ez mennyiben tartozhat a szabad véleménynyilvánítás kategóriájába, illetve ütközhet-e bármely gyűlöletbeszédre vonatkozó törvényes tilalomba.

Az EBESZ által ajánlott módszertan szerint végzett elemzés alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az említett bejegyzés ugyan nem meríti ki a közösség elleni uszítás törvényes tilalmát, de sérti a jóízlést, a kulturált társalgás íratlan szabályait, és a szabad vallásgyakorlás jogával élő magyar állampolgárokat, ám társadalmi veszélyessége nem éri el a pönalizálhatóság határát.

Ugyanakkor érdemes felhívni rá a figyelmet, hogy a Facebook-on önmagát nyugdíjas vegyészmérnökként meghatározó Vágó István magánvéleményének egészen más miatt van mégis súlya.

Egyrészt Vágó István egykori kvízmester sok évtizedes közszereplése, politikai szerepvállalása egy, az országos választásokon induló parlamenti párt vezetésében egészen más súlyt ad szavainak, mint egy kocsmai társalgást folytató vegyészé. Szavaival azt üzeni a magyar választópolgárok felé, hogy az ateista hitvallás legitimálja a hívő emberek megalázását, kirekesztését.

Ebből következően, ha ilyen nézetekkel azonosuló politika érvényesülne, akkor jogosan merülhetne fel, hogy a vallásos öltözködést esetleg a köznyugalom megzavarására irányuló cselekménynek minősítik, és akár be is tiltják.

fotó: TEV

Miután Vágó István nyilatkozatát a Magyar Hírlap közzétette, az ATV telefonon személyesen is megkereste a DK vezetőt, hogy igaz-e a hír, és ha igen, fenntartja-e a nyilatkozatát. Vágó megerősítette, hogy igaz, fenntartja, és azzal egészítette ki, hogy szerinte nincs antiszemita felhangja a bejegyzésének, mert ateista, nem hisz Istenben, és nem mondhat mást, mint ha valaki, aki ennyire látványosan hisz Istenben, azzal neki „nagyon sok dolga nincsen”, mert az élet alapvető kérdéseiről sem fognak tudni diskurálni. Már csak azért sem, mert szombaton is szeret autózni, és szívesen fogyaszt disznóhúst is, „amit amazok nem néznek jó szemmel”.

Mindezeken túl a dolognak van egy sokkal szomorúbb, közösségre vonatkoztatott aspektusa. Érdemes ugyanis mindannyiunknak elgondolkodni azon, hogy társadalmi hatását tekintve milyen üzenete van az antiszemitizmus elleni küzdelem szempontjából annak, ha a zsidó közösség tagjai – még valódi antiszemita toposzokra emlékeztető szóhasználattól sem visszariadva – nagy nyilvánosság előtt gyűlölködnek egymás ellen? Más oldalról megközelítve, mennyire lehet hiteles a „másság” és a „sokszínűség” elfogadására, valamint a kisebbségekkel szembeni toleranciára való társadalmi törekvés, ha a közösség egyes vezetői előbb tartják elfogadhatónak egy a zsidók Dunába lövésére bíztató kijelentésétől elhatárolódni képtelen politikai párt pálfordulását, mint a saját közösségükön belüli nézeteltéréseket? Mennyiben közvetíti az elfogadás üzenetét az, ha nagy nyilvánosság előtt a másikra “udvari zsidó”, vagy “korrupt”!!! jelzőt ragasztunk?

Továbbra is megszívlelendő az a sokat mondó kedves jiddis mondás: Mesüge mesüge aber a bisschel széchel darf men fahrt haben („hülyeség, hülyeség, de azért egy kis józan ész soha nem árt”).

 

 

Szalai Kálmán

Titkár

Tett és Védelem Alapítvány

Kipát viselt, megverték a francia kisgyereket

Soós Eszter Petronella írása

Hogy a francia zsidóság sem az utcán, sem az otthonaiban nem érezheti magát teljes biztonságban, az az elmúlt években sajnos napi sajtóközhellyé vált, és a közösség is hangsúlyozza. Úgy tűnik, valóban nem ok nélkül, hiszen a sérelmek sora a pofozkodástól a gyilkosságig terjed. Most egy újabb felkavaró támadás történt: egy gyermeket vertek meg, miután kipával a fején ment ki az utcára. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy nő az erőszakos antiszemita incidensek száma.

A nyolc éves francia fiú egy párizsi külvárosban, Sarcelles-ben igyekezett délutáni különórájára, amikor két tinédzser támadó földre rántotta és megverte a francia és a nemzetközi sajtó beszámolói szerint. Az ügyészség jelezte, hogy antiszemita támadásként kezeli az ügyet (ugyanakkor hallani olyan hangokat is, hogy nem biztos, hogy az antiszemita motiváció bizonyítható lesz). Nem ez az első eset, hogy zsidó gyermeket támadnak meg Franciaországban, ebben pár hete már egy kamaszlányt is megpofoztak az utcán, miután egy zsidó iskola egyenruháját viselte.

A francia köztársasági elnök, Emmanuel Macron tweetekben reagált az újabb erőszakos esetre. Úgy vélekedett, hogy amikor egy állampolgárt a kora, megjelenése, vallása miatt megtámadnak, akkor a köztársaságot támadják; és hangsúlyozta, hogy a köztársaság a zsidó közösség mellett áll az ilyen cselekmények elleni fellépésben.

A miniszterelnök, szitntén egy tweetben, Édouard Philippe úgy vélekedett, hogy az antiszemitizmus egy új és erőszakos formája jelent meg Franciaországban. A Nemzetgyűlésben is elmondta, hogy tűrhetetlen, hogy gyerekeket támadjanak azért, mert vallási jelképet hordott.

Az elnök és a miniszterelnök találkoztak a zsidó közösség tagjaival. A kormányfő megerősítette, hogy tárcaközi terv készül a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni iskolai program előkészítésére.

Statisztikailag 2017-ben mind a rasszista, mind az antiszemita, mind a muszlimellenes cselekmények száma csökkenést mutat Franciaországban (az antiszemita incidensek 7,2%-ot estek). A Belügyminisztérium az adatok közlésekor úgy vélekedett azonban, hogy mindez nem fedheti el, hogy növekszik az erőszakos antiszemita incidensek száma. Érdekesség, hogy a templomok és temetők megrongálásában továbbra is a keresztény incidensek járnak élen (878 eset), és ezen esetek száma csökkenő tendenciát mutat. A zsidó kegyhelyeket érő támadások száma 28 volt, de ez 2016 és 2017 között 22%-os emelkedést jelent.

Elmulasztott lehetőségek konferenciája?

Az első világháború lezárása, beleértve a békeszerződés feltételeit is, kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar nemzet minden szféráján, így a felsőoktatáson is. Jól ismerte fel tehát a VERITAS Intézet, hogy a 2017. December 4-én Trianon és a magyar felsőoktatás címmel az Eötvös József Collegiumban (1118 Budapest, Ménesi út 11-13.) megrendezett konferenciájának témája nem csak saját jogán, de mint tágabb összefüggéseket megvilágítani képes mikroverzum is méltó a vizsgálatra. Követendő példa, hogy a magyarországi és az elveszített területeken lezajlott fejleményeket nem csak önmagukban, de a régió más államaival összehasonlítva is elemezték az előadók, valamint, hogy kísérlet történt a magyarországi események nemzetközi visszhangjának megismerésére is.

Egyetértés hangján szólhatunk azon értékelés kapcsán, mely szerint a megcsonkított országot körülvevő, az elcsatolt lakossággal és különösen annak értelmiségi, helyi vezetői rétegével szemben tudatosan ellenséges államokból Magyarországra űzött tömegek létszámuknál és magas, de speciális képzettségüknél fogva is addig ismeretlen kihívások elé állították a hazai döntéshozókat. Említést érdemlő tény lett volna, hogy a hazához, a biztonságos otthonhoz ragaszkodó népvándorlás is hozzájárult a zsidó közösség ismeretes felülreprezentáltságának kialakulásához, ezáltal pedig a munkaerőpiacon megjelenő konkurenciaharc még intenzívebbé válásához.

Az Intézet rendelkezésére álló történeti, személyi és anyagi források bőségére figyelemmel annál inkább szembeötlő a nagyívű kutatási projektet felvezető előadássorozat több prezentációjában is érvényesülő koncepció léte. Sajnálatos módon, a vizsgált témák keretezése arra a célra irányult, hogy a kétségbeesett közhangulatot a zsidóellenességbe csatornázó, cinikus kormányzati politikát és propagandát egyszerű adminisztratív szabályozásként, felszínes jelszavakként mutathassák be jelenünknek és – majdan – a következő nemzedéknek.

A példátlan társadalmi és gazdasági krízisre adott válasz elhibázott volta csak akkor érthető meg mélységében, ha összehasonlítjuk a háború előtt a felsőoktatásban, az oktatáspolitikában és az értelmiségi pályákon uralkodó elvekkel és állapotokkal. Az előadásokból sajnos e kiinduló helyzet nem vált megismerhetővé. Az ország bámulatos fejlődésére figyelemmel felszínesnek tűnik az a kísérlet, amely a dualista felsőoktatás helyzetét jelképek közötti fizikai és szónoki csatározásban, elnagyoltan egymás szöges ellentétének bemutatott táborok harcában igyekezett megragadni.

A történések, döntések valós súlya csak akkor fogható fel, ha a közrehatásuk mellett bekövetkező későbbi események nem válnak le róluk. Ezért szükséges lett volna nagyobb figyelmet fordítani a társadalom értékrendjében lezajlott változások feltárására. Ezzel összefüggésben nem tekinthető a kor hangulatáról alkotott teljes és elfogulatlan képnek az, amely pusztán a sajtó és néhány egyetemi kar bemutatására szorítkozik. A műszaki és jogi egyetemi viták és gyakorlat bemutatása mellől feltűnően hiányzott akár a vidéki, akár a fővárosi orvosi egyetemi élet és hangulat ismertetése. Hasonlóképpen elmaradt a kormányzati, minisztériumi döntéselőkészítés és a végrehajtásnak az ország egészét átfogó bemutatása.

A kutatás tárgyának a teljes felsőoktatási és oktatáspolitikai intézményrendszerre való kiterjesztése mellett célszerű lenne az Intézet kutatóinak arra is nagyobb figyelmet szentelni, hogy az összefüggő valóságot mutassák be, és ne bontsák azt ismételten „idegenrendészeti intézkedések” egyenként sajnálatos, de egymással összefüggő láncolatba érthetetlenül mégsem illeszkedő sorozatává! Ezzel közösen tartozunk igazságtalanságokat elszenvedett elődeinknek.

 

Szalai Kálmán

Titkár

Tett és Védelem Alapítvány

 

Egy bocsánatkérés margójára

A Tett és Védelem Alapítvány tudomásul veszi Varga-Bíró Tamás zenész-blogger bocsánatkérését és visszavonulását a közélettől. Alapítványunk 2018. Január 4-én nyílt levéllel fordult az Echo TV vezetőségéhez, amelyben kértük, hogy a jövőben tartózkodjanak Varga-Bíró Tamás bármilyen formában történő szerepeltetésétől, mivel “Meggyőződésünk szerint Varga-Bíró Tamás méltatlanná vált bárminemű közszereplésre azután, hogy énekes-dalszerzői munkássága során a Soá áldozatain gúnyolódott, egyúttal nyilvánosan kétégbe vonta azon genocídium megtörténtét, melynek 600 ezer magyar zsidó esett áldozatul.”

Varga-Bíró már másnap, január 5-én internetes naplóbejegyzésében többek között az alábbiakat tudatta a közvéleménnyel:

Bocsánatot kérek továbbá azon zsidó polgártársaimtól, akik régebbi kijelentéseim okán sértve és megbántva érezhetik magukat. ….. Bocsánatot kérek mindenkitől, aki nem olyannak gondolt engem, mint amilyen vagyok. Esendő emberként gyakran hibázom. ….. Valóban és ténylegesen sajnálom, hogy számos embernek csalódást okoztam. Tettemre nincs mentség, a felelősséget vállalom.

Varga-Bíró úgy döntött, hogy határozatlan ideig visszavonul a közéleti szerepléstől:

“…. határozatlan ideig felhagyok az írással, és csak a dalszerzésnek szentelem időmet. Ennek okán a TEV-nek az Echo Tévének felé küldött levele is értelmét veszti, ugyanis a fent említett csatorna akkor dönt helyesen, ha valóban nem szerepeltet műsoraiban.”

A korábbi, szélsőséges internetes portálokon megjelent publikációiban törvénybe ütköző, Holokauszt-tagadó állításokat is megfogalmazott. Ezek az állítások időközben elévültek, így a azok kapcsán nincs lehetőség jogi eljárást kezdeményezni vele szemben. Tudomásul vesszük, hogy a szerző korábbi álláspontját felülbírálta, attól határozottan elhatárolódott, és megfelelő szóbeli elégtételt szolgáltatott azok felé, akiket kijelentéseivel megsértett. Alapítványunk eltökélt célja, hogy megtisztítsa a közbeszédet a rasszista, antiszemita és kirekesztő beszédtől. Varga Bíró Tamás bocsanátkérésével és a közélettől való távolmaradásával jelentős lépést tettünk ezen cél megvalósulása felé.

Aki éveken keresztül a gyűlöletet, a sötétséget terjesztette, úgy teheti jóvá, ha a fényt terjeszti, ahogy Köves Slomó rabbi a Jobbik hanukai üdvözlete kapcsán említette: „Amilyen vehemenciával a rasszista gyűlöletet terjesztette, ugyanúgy kellene egymás megértését és elfogadását terjesztenie, nem proklamációkban, hanem a cselekedetek szintjén.”

Reméljük, hogy ez az eset pozitív példaként szolgálhat mindazok számára, akik képesek, és hajlandók felelősséget vállalni korábbi téves, a zsidóságot, vagy más kisebbségeket sértő nyilvános megnyilatkozásaikért.

Tett és Védelem Alapítvány